zondag 26 januari 2014

Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Het bovenstaande model is van Argyris en Schon, twee wetenschappers die zich hebben bezig gehouden met leren in en door organisaties. Volgens mij is het nu de kunst om van single-loop learning de stap te zetten naar double-loop learning. Het zou best kunnen dat allerlei onderliggende aannames die wij hebben, die richting geven aan hoe wij ons werk doen, achterhaald zijn of bijgesteld moeten worden omdat onze doelgroep veranderd is, de markt veranderd is, het toekomstbeeld veranderd is, wij zelf wel of niet veranderd zijn en misschien is het een mix van al deze factoren bij elkaar die ons uitdagen om na te denken over ons onderwijs en daarmee onze organisatie en ons werk.

Het pro-team overleg van 27 januari is komen te vervallen. In de plaats van het overleg heb ik jullie gevraagd om van de vrij gekomen tijd één uur te reserveren, dit is een richtlijn om dat uur in te vullen. 

Veertien collegae maal één uur is de input voor een volgend overleg. In dat overleg gaan wij onder andere met deze input aan de slag. Wat moet er concreet uitkomen?


  •  Input voor onze visie op onderwijs in de propedeuse

  •  Input voor de vraag: “wat gaan wij/jij anders doen in het onderwijs in het collegejaar 2015 – 2016?”

Ik wil je vragen om: 

  •  OMA (overtuigingen, meningen en aannames) thuis te laten en met een open geest na te denken.

  • · Te kijken naar:
Neem dat uur en begin met een muziekje:
Bij nadenken over verandering raak ik, uiteraard, geïnspireerd door autosport. Pagani, een Argentijnse auto-ontwerper heeft zich na de bouw van de Zonda (eerste model) ten doel gesteld om de ultieme supercar te bouwen. Eén van de eisen was: geen ontsierende spoilers op de auto, zonder spoilers zal een supercar echter snel het luchtruim kiezen. In het ontwerp zijn vervolgens technieken uit de luchtvaartindustrie gebruikt om de wegligging te optimaliseren. Dezelfde technieken die er voor zorgen dat een vliegtuig bij een bepaalde snelheid het luchtruim kiest. 

Deze verhandeling zou met gemak de volgende 3 pagina’s kunnen beslaan, het punt is dat het belangrijk is dat wij over onze eigen grenzen durven te kijken en ‘anders’ durven te denken.

Terug naar het onderwijs denk ik aan:

“wat betekenen de inzichten van Hans van Driel voor ons onderwijs?”

 “hoe kunnen wij meer met studenten in plaats van voor studenten ons onderwijs maken?”

 “hoe kunnen wij technology enhanced learning toepassen in ons onderwijs?”

“moeten wij met het oog op life long learning en 21st century skills accenten gaan verleggen in ons onderwijs?”

 “hoe kunnen wij feedback een meer prominente rol geven in ons onderwijs?”

 “kunnen wij meer differentiëren in ons onderwijs?”

 Kortom voldoende vragen om mee aan de slag te gaan. Je kunt als je aan het nadenken bent over onderwijs dit op vele niveaus bekijken; afzonderlijke onderdelen, propedeuse in zijn totaliteit, inhoud, vorm en didactiek. Alle input is welkom, de inhoud zal uiteraard voor een belangrijk deel bepaald worden op basis van het nieuwe landelijke competentieprofiel leisuremanagement.

De vorm waarin je de uitkomst van één uur nadenken aanlevert is vrij mits het digitaal is. Ik zal vervolgens kijken hoe alle bijdragen teruggekoppeld kunnen worden naar het team. Het is natuurlijk het mooiste als je reageert op deze post op ons blog;-)

first actions

Van allerlei bespiegelingen naar concreet, welke stappen zetten wij op weg naar collegejaar 2015 - 2016?

Om dit vorm te geven wil ik gebruik maken van de appreciative inquiry;

"a method for studying and changing social systems (groups, organizations, communities) that advocates collective inquiry into the best of what is in order to imagine what could be, followed by collective design of a desired future state that is compelling and thus, does not require the use of incentives, coercion or persuasion for planned change to occur."

In de bijgaande tabel worden een aantal verschillen aangegeven met de reguliere methodiek:Deze methodiek richt zich op hetgeen kan ontstaan als met een open positieve blik naar de situatie gekeken wordt en minder op het oplossen van problemen in een bestaande context.

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."  (Albert Einstein)

Verwoorden

Met elkaar komen tot een gedeeld beeld van de huidige situatie. De polaroid, onze ervaringen en de verschillende evaluaties zijn het startpunt voor het gesprek. Met het managementteam vaststellen welke randvoorwaarden er zijn.

Verdiepen & verbeelden

Op basis van literatuur, overleg met onderwijsontwikkelgroep, bestuderen van aanknopingspunten, gesprekken en ervaringen komen tot een gezamenlijke visie op het onderwijs in de propedeuse.

Vormgeven

Concretisering van visie naar onderwijsontwerp en verbetering, keuzes maken, aanpassen en herontwerp onderwijs in propedeuse

Verwezenlijken

In collegejaar 2014 - 2015 pilots doen, collegejaar 2015 - 2016 uitvoeren nieuwe onderwijs, borgen van processen.

Voor het hele traject zal ik op korte termijn (half januari 2014) een planning op de blog plaatsen.zondag 12 januari 2014

Opportunity knocking

Op de NHTV studiedag op 28 januari a.s. is Wilfred Rubens keynote speaker. Hij is een autoriteit op het gebied van technology enhanced learning. Op zijn blog een interessante post over een cursus die Surf aanbiedt masterclass

Onderwijs 'anders' en wellicht een double loop ervaring, anders leren (online, interactief, voor ons als lerenden, anders leren) over anders leren (hoe gaan wij ons onderwijs anders inrichten).


zondag 5 januari 2014

eduvikings

Wat is er nodig voor ons team om eduvikings te worden? Om weer aan te sluiten bij de metafoor van de ontdekkingsreis, de Vikingen waren in hun tijd onverschrokken ontdekkingsreizigers die het grote onbekende niet uit de weg gingen, met hun open boten bezeilden/roeiden over de wereldzeeën tot aan Amerika.

Het proteam is een groep collegae met zeer veel ervaring in het eerste jaar, een eerste jaar dat door de jaren heen vele veranderingen heeft gekend (zie polaroid).

Op basis van de theorie van Nonaka en Takeuchi durf ik te stellen dat het proteam een team is met veel tacit of impliciete kennis. Deze kennis is persoonlijk, contextspecifiek en subjectief. Wij delen deze kennis spontaan en gestructureerd, spontaan bij het sparren met collegae in de wandelgang of docentenkamer, gestructureerd in geplande overleggen.Het kennis delen is vooral gericht op de dagelijkse uitvoering van onderwijs.

Nonaka en Takeuchi zetten tacit knowledge tegenover explicit knowledge of expliciete kennis, kennis die in een organisatie door de jaren heen is opgebouwd en makkelijk te communiceren.

Met de impliciete kennis zijn wij als team in staat om structureel een goede prestatie te leveren gezien de resultaten van de evaluaties van de afgelopen jaren hoewel het studierendement een aandachtspunt blijft. Het is kennis over didactiek, werkvormen, gesprekstechnieken, energizers die ons in staat stelt om het onderwijs uit te voeren.

Onder expliciete kennis binnen deze context versta ik enerzijds kennis over onderwijsontwerp en anderzijds kennis over de verschillende vakgebieden. Deze verdeling is deels ingegeven door de inrichting van de organisatie, het propedeuseteam voert onderwijs uit dat door competentiegroepen binnen een bepaalde format is gemaakt. De competentiegroepen zijn bepalend voor de body of knowledge en construeren het onderwijs op basis van richtlijnen zoals die zijn opgesteld door een onderwijsregiegroep.

Door deze heroriëntatie op expliciete kennis kunnen wij mede vorm en richting geven aan het onderwijs in de propedeuse.

Om de volgende stap te kunnen zetten is het volgens mij noodzakelijk om van teamleren naar lerende organisatie te bewegen. Een cruciaal verschil tussen deze twee begrippen is de oriëntatie van het team, bij teamleren is de oriëntatie naar binnen gericht, bij de lerende organisatie is er een sterke oriëntatie op de buitenwereld.

Een belangrijke voorwaarde voor  deze stap is facilitering en een efficiënte aanpak. Facilitering in de vorm van tijd om met dit onderwerp aan de slag te gaan, efficiëncy om het maximale uit de altijd beperkte tijd te halen. Wij beschikken bijvoorbeeld over een goede ict infrastructuur en slagen er nog niet in om kennis op een voor iedereen toegankelijke wijze op te slaan en vervolgens te delen.

 In onderstaande afbeelding wordt het bovenstaande schematisch weer gegeven.Op basis van de inzichten uit de verkenning kunnen wij met concrete voorstellen komen richting de onderwijsontwikkelgroep die in januari 2014 van start gaat. Zoals eerder aangegeven, er zijn voldoende aanknopingspunten om richting te geven aan deze verkenning om relatief snel te komen tot concrete resultaten.

De focus van de verkenning ligt op onderwijsontwerp en didactiek, het zou interessant zijn om te kijken welke bijdrage wij kunnen leveren aan de body of knowledge. Niet zozeer de vakinhoudelijke kant als wel de wijze van aanbieden of wijze van verkrijgen van deze body of knowledge. Er is inmiddels een rijke verscheidenheid aan bronmateriaal voor kennis naast literatuur.

Ik verwacht dat een belangrijk deel van de inzichten die de verkenning zal opleveren zullen leiden tot incrementele wijzigingen, een deel zal leiden tot innovatie.

Aanknopingspunten

Ver weg en dichtbij zijn er tal van aanknopingspunten die ons kunnen helpen om na te denken over nieuwe mogelijkheden. In deze blog een altijd onvolledige opsomming van een aantal initiatieven op het gebied van onderwijs. Dichtbij, Imaginheroes, bekend, Kaospilots uit Denemarken, en wellicht een aantal onbekende initiatieven zoals Hole in the Wall van Suga Mitra, de Khan academy van Sal Khan, de Universiteit van Nederland, Coursera, Udacity en ItunesU. Zoals gezegd, niet volledig maar het is interessant om te kijken naar de verschillende verschijningsvormen en inspiratie te putten uit hun aanpak.

Volledig digitaal, combinaties van digitaal en real life, gratis (is er een verdienmodel?), kleinschalig versus grootschalig, volledige begeleid of in de vorm van minimally invasive education, allerlei varianten passeren de revue.

Voor social media geldt ook dat er een veelheid is aan mogelijkheden, wellicht een overvloed. Bijgaand twee links waarin een aantal mogelijkheden met hun toepassingen worden benoemd.

Social Media in het mbo
Social media als leerinstrument

Bij alle onderwijs initiatieven zijn kanttekeningen te plaatsen, net zoals social media niet dé oplossing zijn voor het onderwijs. Het gaat erom dat wij in staat zijn om met een open houding te kijken en  met nieuwsgierigheid kunnen onderzoeken of een toepassing of aanpak een verrijking voor ons onderwijs kan zijn. Zo zou flipping the classroom in combinatie met social media een antwoord kunnen zijn op de mengvorm tussen projectonderwijs en de klassikale aanpak zoals wij die nu kennen. Social media bieden wellicht ook de mogelijkheid om meer broodnodige variatie aan te brengen in vormen van toetsing.

Veel verschijningsvormen van onderwijs die mogelijk interessante aanknopingspunten bieden om te onderzoeken

onderwijs 3.0

Hoe zou voor de propedeuse onderwijs 3.0 eruit kunnen zien? Een vraag die, weliswaar niet zo letterlijk, regelmatig wordt gesteld in gesprekken die je als collegae met elkaar hebt. 
Veelal blijft het bij korte verkenningen, het benoemen van plekken waar het beter lijkt te gaan met een andere onderwijsaanpak, soms met een lichte jaloezie en vaak ook het opsommen van allerlei beperkingen die een dergelijke aanpak toch niet haalbaar maken. De grote aantallen van de propedeuse en het gebrek aan tijd om de situatie aan te pakken zijn de meest genoemde struikelblokken.

Op weg naar een nieuwe aanpak in 2015 - 2016 is het goed om stil te staan (veranderen begint met stilstaan, de polaroid) en te kijken welke mogelijkheden er zijn. Het kan betekenen dat wij bepaalde basisassumpties ter discussie moeten stellen en nieuwe aannames moeten doen.

cultuurmodel Schein
"Deze basisassumpties vormen  het  fundament  voor waarden  en normen over wat hoort  en wat niet hoort. De waarden en  normen worden  gevoed door verhalen en  mythes en de wijze waarop  mensen  samenwerken en kennis ontwikkelen.  Veel bedrijven formuleren kernwaarden  die het gedrag  richting  geven. Het meest zichtbare van de identiteit  zijn  de symbolen en artefacten. Hier gaat  het om  taalgebruik, huisstijl, kledingwijzen en stijl van leidinggeven." (Boonstra)

Het kan bijvoorbeeld gaan over aannames over onze studenten, roostering, organisatie-inrichting, beschikbare tijd, een bepaalde aanpak etc.

Het is ook goed om ons zelf de vraag te stellen of hetgeen wij doen nog voldoende aansluit bij de ontwikkelingen die spelen en perspectieven biedt voor de toekomst.

Welke ontwikkelingen spelen er?

Samenleving 3.0In de bijgaande clip schetst Hans van Driel een beeld van een netwerk samenleving. In het bijgevoegde artikel zet hij zaken nogmaals op een rij. Voor mij springen er twee zaken uit:

Het schema van Charles Leadbeater
In het schema schetst hij de verschillende mogelijkheden van verandering. Binnen de academy wordt in alle kwadranten gewerkt en geëxperimenteerd. Het verbeterkwadrant, het reguliere onderwijs wordt uitgevoerd en gemonitord volgens een pdca cyclus, verbeteringen worden binnen bestaande kaders uitgevoerd.
Bij de school for events is gekozen voor een prominente praktijkcomponent vergelijkbaar met BBL traject zoals dat in het mbo al langer bestaat. De studenten zijn vier dagen per week in de praktijk bij een stagebedrijf en besteden één dag per week op school. Het onderwijs wordt toegesneden op de vraag die ontstaat vanuit de praktijk. Volgens het schema van leadbetter is het combineerkwadrant van toepassing.
Bij het imaginheroes traject zit de aanpak in het kwadrant 'transformeer'. De student heeft in deze setting veel invloed op welke weg hij of zij kiest naar een leerdoel, het beroepenveld is sterk betrokken en er is een open setting gecreërd, de performatory. In zijn presentatie voorspelt Charles Leadbeater dat de traditionele gesloten instituties zullen verdwijnen en vervangen worden door open fluïde organisatievormen zoals bijvoorbeeld de performatory.

Informatietechnologie

Onze studenten zijn digital natives, de informatietechnologie is onderdeel van hun dagelijks functioneren en beïnvloedt hun leren. Voor ons medewerkers geldt dat wij digital immigrants zijn. Voor de reguliere bachelor maken wij weinig gebruik van deze digitale geletterdheid van onze studenten. De electronische leeromgeving is natschool, Hans van Driel stelt over dergelijke digitale leeromgevingen (dlo).

"De dlo is niet in staat radicaal te vernieuwen, omdat de basis een digitale kopie is van het klassieke onderwijs. Vernieuwingen kunnen in zo’n geval niet meer zijn dan verbeteringen van de bestaande situatie, terwijl in ons 3.0-samenleven meer radicale oplossingen nodig zijn."

Mondjesmaat worden social media gebruikt in het onderwijs, afhankelijk van het enthousiasme van een bepaalde collega.

Als je kijkt naar het beeld dat van Driel schetst en je plaatst de Academy for Leisure op dat continuüm dan ontstaat het volgende beeld:

Onderwijs is opleiden voor de toekomst, in dat kader is het interessant om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met het reguliere onderwijs  op het continuüm te schuiven naar 3.0 onderwijs dat beter aansluit op de huidige ontwikkelingen, digitalisering, social media, doelgroep en de toekomst.

Een toekomst die zeer ongewis is en die vraagt om mensen die in staat zijn in gezamenlijkheid complexe problemen op te lossen, mensen die in staat zijn om telkens op nieuw te leren om met die nieuw verworven inzichten een bijdrage te kunnen leveren. Carl Rogers drukt het als volgt uit

"The only person who is educated is the one who has learned to learn and change"

Waarom?

In deze korte clip schetst sir Ken Robinson op humorvolle wijze de uitdagingen die er voor het onderwijs zijn én de mogelijkheden die hij ziet om de handschoen op te pakken. Hij stelt dat verandering onontkoombaar is én urgent.

Jaap Boonstra bepleit bij veranderprocessen altijd het vaststellen van de urgentie. Het is een kracht die benut kan worden voor de verandering. Urgentie kan door verschillende oorzaken worden ingegeven zoals crisis, internationale expansie, maximaliseren klantwaarde, innoveren met externe partners en kwalificeren voor de toekomst.

Annemarie Mars benoemt een drietal oorzaken die aanleiding kunnen zijn voor urgentie om te veranderen.

Voor Afl ligt de urgentie in het kwalificeren voor de toekomst en het maximaliseren van de klantwaarde, een combinatie van een probleemgedreven en een wensgedreven verandering. De academie geeft enerzijds invulling door het aanbieden van een brede onderwijsportfolio van professionele bachelor tot wetenschappelijke master en anderzijds de verkenning van leisure als maatschappelijk thema dat raakvlakken heeft met social innovation.

Binnen de professionele bachelor wordt nu gezocht naar het inrichten van dit onderdeel op een dusdanige wijze dat het aansluit bij de wensen van de klant (maximaliseren klantwaarde) én de organisatie kwalificeert voor de toekomst. In de major kan de student vanaf collegejaar 2014 – 2015 kiezen voor een brede variant Leisure management of uit diverse tracks die toegesneden zijn op Events, Themeparks/Attractions, Cultural Venues en Social Innovation (Imaginheroes).

De propedeuse is het voorportaal voor de diverse mogelijkheden en biedt studenten de mogelijkheid om te oriënteren en de academie om te selecteren. Het eerste jaar heeft twee hoofddoelen:

1.      De overgang van scholier naar student naar aankomend professional
2.      De overgang van consument van naar producent

 Van scholier naar student naar aankomend professional 

De bachelor leidt studenten op tot zelfsturende professionals die in staat zijn om binnen verschillende contexten oplossingen te formuleren, individueel of in teamverband.
De propedeuse is het startpunt voor die zelfsturende professional.De propedeuse populatie bestaat voor een groot deel uit studenten met een mbo of havo vooropleiding. Slechts een zeer klein gedeelte heeft vwo als achtergrond.

Kernwoorden bij de overstap zijn zelfsturing en zelfbewustzijn. De student moet zich bewust zijn van haar/zijn uitgangspositie (kwaliteiten), doelen en mogelijkheden. Het gaat om het vermogen om te leren, oriëntatie op het beroep en grip krijgen op eigen kunnen, kennen en willen. Achtergrond, persoonlijke omstandigheden, coming of age en de motivatie spelen een belangrijke rol in dit krachtenspel.

De overgang van consument naar producent

Deze uitspraak wordt op twee manieren bedoeld; wij vragen van de student een andere blik op het werkveld, voorheen was hij of zij consument van vrijetijdsbestedingsmogelijkheden, maakte gebruik van voorzieningen, bezocht een festival, theater of sportschool, nu in zijn of haar nieuwe hoedanigheid als aankomend professional verwachten wij dat hij of zij zich verdiept in de processen die zich afspelen achter de schermen van organisaties in de vrijetijdssector.

Ook vragen wij van de student een nieuwe houding in het onderwijs, niet slechts consumerend, ook producerend. Je geeft als student mede inhoud en vorm aan je loopbaan, nu en later. De ontwikkelingen in de samenleving gaan razendsnel, globalisering, digitalisering, individualisering zijn een aantal trends die een grote invloed hebben op het leven van de mens. De toekomst waarvoor wij opleiden verandert continue en is voor een deel nog onzichtbaar.  Het vraagt van ‘de nieuwe werknemer’ in ieder geval een hoge mate van lerend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen loopbaan pad.

Het bovenstaande vraagt ook van ons als instituut bezinning op hoe wij ons onderwijs inrichten. Verschillende rapporten over de toekomst van onderwijs poneren de stelling dat

“colleges and universities should help students become intentional learners who can adapt to new environments, integrate knowledge from different sources, and continue learning throughout their lives”

"Educational goals need to shift from teaching a specific body of knowledge to facilitating students ability to learn and develop continuously"


In deze citaten zit voor mij ook het antwoord op de “waarom veranderen” vraag. Op basis van alle signalen zoals accreditatie, evaluaties onder studenten, alumni en werkveld durf ik te stellen dat de kwalificatie ‘ruim voldoende’ geldt voor de academie. Ik wil graag verkennen welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een score ‘goed, onderscheidend en toekomstbestendig'

Simon Sinek, auteur van het boek "Begin met het waarom" stelt dat toonaangevende bedrijven en grote leiders succesvol zijn omdat zij beginnen met het waarom. Hij heeft een eenvoudig model opgesteld:

Concreet:


In de clip legt Sinek het model uit met het voorbeeld van Apple, hij vergelijkt Apple met een 'gewoon' computer bedrijf.
Waar een 'gewoon' bedrijf communiceert van buiten naar binnen dus vanuit het wat naar het waarom, communiceert Apple van binnen naar buiten en start met het waarom en appelleert aan emotie hetgeen resulteert in een trouwe schare volgers en een bedrijf dat veel meer is dan een producent van computers. Apple heeft in verschillende branches, onder andere muziekindustrie en telecom, oude verdienmodellen vervangen door nieuwe verdienmodellen die aansluiten bij deze wereld waarin bijvoorbeeld de consument geen cd's als muziekdrager meer koopt maar een eigen playlist samenstelt op zijn of haar Ipod.

Wanneer je het model van Sinek toepast op de Academy forLeisure:

Vanuit onze visie op leisure, de maatschappij en onderwijs willen wij betekenisvolle belevenissen ontwerpen voor iedereen die deelneemt aan de Afl community

Wij bieden vernieuwende perspectieven die uitdagen tot life long learning

Wil jij ook bijdragen/onderdeel zijn van?

Een 'vertaling' voor de propedeuse zou kunnen zijn:

Vanuit onze visie op leisure, leren en persoonlijke ontwikkeling willen wij een schat aan ervaring bieden

Het jaar biedt je de kans om jezelf te ontdekken en  te verrijken

Wil je ook bijdragen/onderdeel zijn van?
Op een ander niveau biedt het model houvast voor studenten  die zichzelf de vraag kunnen stellen "waarom ben ik vanmorgen opgestaan", in hun zoektocht naar een toekomstbeeld voor zichzelf.